*Αλληλεπίδρασις*

Οι Συνεργασίες


Η ΑμΚ Εταιρεία ‘’Αλληλεπίδρασις’’ προτίθεται να αναπτύξει  συνεργασίες:
  1. με αντίστοιχους  μη κερδοσκοπικούς  οργανισμούς  με παρόμοιους σκοπούς, προκειμένου για την  ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για θέματα ανθρωπίνων σχέσεων.

  2. με πανεπιστημιακούς φορείς ή/και οργανισμούς προκειμένου για την υλοποίηση  ερευνητικών  προγραμμάτων για κοινωνικά θέματα.

  3. με τοπικούς φορείς π.χ. δημοτικά προγράμματα ή/και άλλους φορείς προκειμένου για την παροχή εθελοντικών δράσεων σε άτομα ή ευρύτερα πλαίσια.