*Αλληλεπίδρασις*

Portofolio

Προκειμένου για την κατά το δυνατόν καλύτερη και αρτιότερη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρείας, τηρούν από την έναρξη των μαθημάτων, το Φάκελο Εργασιών Μαθητή  (portfolio).
Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) αποτελεί ''συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο στόχο.’’ Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την εξέλιξη αλλά και την απόδοση του μαθητή σε ένα δεδομένο γνωστικό αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της δημιουργίας του portfolio είναι  να   παρουσιάσει   την   εξελικτική   πορεία   του   προγραμματισμού,   του στοχασμού,   της αυτοκριτικής και της αυτορρύθμισης του μαθητή, καθώς και της διαλεκτικής σχέσης του μαθητή με το αντικείμενο μελέτης και με τους εταίρους της συνεργασίας, μαθητές και εκπαιδευτή.
Ο Φ.Ε.Μ., λοιπόν, είναι κυρίως εργαλείο αυτο- και ετερο- αξιολόγησης του μαθητή. Σε αυτό περιέχονται οι στοχασμοί του μαθητή, του δασκάλου και κάθε άλλου κριτή. Αν αποδεχτούμε τη θέση της Seely (1994, 16) ότι «η αξιολόγηση είναι η προσπάθεια να επιτύχουμε το βέλτιστο ταίριασμα ανάμεσα  στο μαθητή και το μαθησιακό περιβάλλον», τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική καθίσταται αυτή η στοχαστική και κριτική ανάλυση.
Σύμφωνα με τον Rolheiser  κ.ά. (2000), ένα  βασικό είδος portfolio είναι αυτό «της παρουσίασης της προσωπικής ανάπτυξης» που παρουσιάζει την «προσπάθεια του εκπαιδευόμενου για αυτο-διόρθωση και αυτο-βελτίωση» και οι εργασίες που περιλαμβάνει απευθύνονται και στους εκπαιδευτές.
Στο portfolio είναι δυνατό να συμπεριληφθούν τα εξής:

  1. Σημαντικά τμήματα των εργασιών της χρονιάς.
  2. Αποτελέσματα εργασίας στα οποία οι εκπαιδευόμενοι είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή μπορεί να αντιμετώπισαν δυσκολίες.
  3. Ομαδικές ή ατομικές εργασίες που ανέλαβαν.
  4. Παρουσιάσεις που πραγματοποίησαν στην ακαδ. χρονιά.
  5. Τις εντυπώσεις τους από τους εκπαιδευτές τους.

Η τήρηση του portfolio μπορεί να γίνει είτε σε χειρόγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται με το βασικό εκπαιδευτή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς και μαζί αντιμετωπίζουν την όποια δυσκολία προκύψει στην τήρηση του portfolio.