*Αλληλεπίδρασις*

Τριμηνιαία αξιολόγηση εκπαιδευτών.

Προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και την κατά το δυνατόν αρτιότερη εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτές αξιολογούν σε τριμηνιαία βάση την παρουσία των εκπαιδευομένων.

Συγκεκριμένα, τα πεδία στα οποία αξιολογούνται είναι:

  1. Κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου.
  2. Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία του μαθήματος.
  3. Ενδιαφέρον για μελέτη και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών γνώσης.
  4. Δεξιότητες παρέμβασης και βελτίωση αυτών.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής τηρείται σε ατομικό φάκελο κάθε εκπαιδευόμενου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, ακολουθούν παρεμβάσεις από τους εκπαιδευτές προς τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να μεγιστοποιείται κάθε φορά το όφελος των τελευταίων από την εκπαιδευτική διαδικασία.