*Αλληλεπίδρασις*

Τριμηνιαία αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Ανά τρίμηνο οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία της αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτών όσο και την εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα. Βασικός στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτορύθμισης του συστήματος που δημιουργούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, τομείς που καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν είναι:

  • Επιστημονική επάρκεια των εκπαιδευτών στο γνωστικό τους αντικείμενο.
  • Ικανότητα μετάδοσης στους εκπαιδευόμενους της  επιστημονικής τους γνώσης.
  • Καταλληλότητα της μεθοδολογίας εκπαίδευσης του εκπαιδευτή.
  • Ικανότητα του εκπαιδευτή να ‘’συνδέεται’’ (to join) με τους εκπαιδευόμενους.
  • Επάρκεια του  εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται από κάθε εκπαιδευτή.
  • Προετοιμασία για την κάθε φορά παρουσίαση μαθήματος.
  • Γενικότερη συμπεριφορά και στάση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευτές και επιστημονικά υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών δράσεων της εταιρείας λαμβάνουν υπόψιν τους  τις παρατηρήσεις των εκπαιδευομένων, και δύναται να συζητήσουν / ζητήσουν από τους τελευταίους τις τυχόν προτάσεις τους για την κατά το δυνατόν ομαλή πορεία των εκπαιδευτικών δράσεων της εταιρείας.