Οι εκπαιδευτές

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΑμΚ Εταιρείας ‘’Αλληλεπίδρασις’’ διδάσκουν εξειδικευμένοι επιστήμονες με
μεγάλη εμπειρία τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στο κλινικό / θεραπευτικό
τους έργο. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας
(European Family Therapy Association – EFTA) καθώς και άλλων ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών.

Παράλληλα, η ΑμΚ Εταιρεία ‘’Αλληλεπίδρασις’’ σχεδιάζει την πρόσκληση για διδασκαλία επιφανών επιστημόνων
στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που πρόκειται να υλοποιήσει.