Η εκπαιδευτική διαδικασία

Τριμηνιαία αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Ανά τρίμηνο οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία της αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτών όσο και την εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα.   Βασικός στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτορύθμισης του συστήματος που δημιουργούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. 

Συγκεκριμένα, τομείς που καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν είναι:

-Επιστημονική επάρκεια των εκπαιδευτών στο γνωστικό τους αντικείμενο.
-Ικανότητα μετάδοσης στους εκπαιδευόμενους της επιστημονικής τους γνώσης.
-Καταλληλότητα της μεθοδολογίας εκπαίδευσης του εκπαιδευτή.
-Ικανότητα του εκπαιδευτή να ‘’συνδέεται’’ (to join) με τους εκπαιδευόμενους.
-Επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται από κάθε εκπαιδευτή.
-Προετοιμασία για την κάθε φορά παρουσίαση μαθήματος.
-Γενικότερη συμπεριφορά και στάση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευτές και επιστημονικά υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών δράσεων της εταιρείας λαμβάνουν υπόψιν τους τις παρατηρήσεις των εκπαιδευομένων,  και δύναται να συζητήσουν / ζητήσουν από τους τελευταίους τις τυχόν προτάσεις τους για την κατά το δυνατόν ομαλή πορεία των εκπαιδευτικών δράσεων της εταιρείας.

Τριμηνιαία αξιολόγηση εκπαιδευτών

Προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και την κατά το δυνατόν αρτιότερη εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτές αξιολογούν σε τριμηνιαία βάση την παρουσία των εκπαιδευομένων.

Συγκεκριμένα, τα πεδία στα οποία αξιολογούνται είναι:

-Κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου.
-Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία του μαθήματος.
-Ενδιαφέρον για μελέτη και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών γνώσης.
-Δεξιότητες παρέμβασης και βελτίωση αυτών.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής τηρείται σε ατομικό φάκελο κάθε εκπαιδευόμενου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, ακολουθούν παρεμβάσεις από τους εκπαιδευτές προς τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να μεγιστοποιείται κάθε φορά το όφελος των τελευταίων από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Φάκελος εργασιών εκπαιδευομένου-portofolio

Προκειμένου για την κατά το δυνατόν καλύτερη και αρτιότερη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,οι εκπαιδευόμενοι όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρείας, τηρούν από την έναρξη των μαθημάτων, το Φάκελο Εργασιών Μαθητή (portfolio).
Ο Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) αποτελεί ”συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο στόχο.’’ Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την εξέλιξη αλλά και την απόδοση του μαθητή σε ένα δεδομένο γνωστικό αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της δημιουργίας του portfolio είναι να παρουσιάσει την εξελικτική πορεία του προγραμματισμού, του στοχασμού, της αυτοκριτικής και της αυτορρύθμισης του μαθητή, καθώς και της διαλεκτικής σχέσης του μαθητή με το αντικείμενο μελέτης και με τους εταίρους της συνεργασίας, μαθητές και εκπαιδευτή.
Ο Φ.Ε.Μ., λοιπόν, είναι κυρίως εργαλείο αυτο- και ετερο- αξιολόγησης του μαθητή. Σε αυτό περιέχονται οι στοχασμοί του μαθητή, του δασκάλου και κάθε άλλου κριτή. Αν αποδεχτούμε τη θέση της Seely (1994, 16) ότι «η αξιολόγηση είναι η προσπάθεια να επιτύχουμε το βέλτιστο ταίριασμα ανάμεσα στο μαθητή και το μαθησιακό περιβάλλον», τότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική καθίσταται αυτή η στοχαστική και κριτική ανάλυση.
Σύμφωνα με τον Rolheiser κ.ά. (2000), ένα βασικό είδος portfolio είναι αυτό «της παρουσίασης της προσωπικής ανάπτυξης» που παρουσιάζει την «προσπάθεια του εκπαιδευόμενου για αυτο-διόρθωση και αυτο-βελτίωση» και οι εργασίες που περιλαμβάνει απευθύνονται και στους εκπαιδευτές.
Στο portfolio είναι δυνατό να συμπεριληφθούν τα εξής:
-Σημαντικά τμήματα των εργασιών της χρονιάς.
-Αποτελέσματα εργασίας στα οποία οι εκπαιδευόμενοι είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή μπορεί να αντιμετώπισαν δυσκολίες.
-Ομαδικές ή ατομικές εργασίες που ανέλαβαν.
-Παρουσιάσεις που πραγματοποίησαν στην ακαδ. χρονιά.
-Τις εντυπώσεις τους από τους εκπαιδευτές τους.
Η τήρηση του portfolio μπορεί να γίνει είτε σε χειρόγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται με το βασικό εκπαιδευτή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς και μαζί αντιμετωπίζουν την όποια δυσκολία προκύψει στην τήρηση του portfolio.