Οι Συνεργασίες

Η ΑμΚΕ Εταιρεία ‘’Αλληλεπίδρασις’’ προτίθεται να αναπτύξει συνεργασίες:
με αντίστοιχους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με παρόμοιους σκοπούς, προκειμένου για την ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση για θέματα ανθρωπίνων σχέσεων.

με πανεπιστημιακούς φορείς ή/και οργανισμούς προκειμένου για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων για
κοινωνικά θέματα.

με τοπικούς φορείς π.χ. δημοτικά προγράμματα ή/και άλλους φορείς προκειμένου για την παροχή εθελοντικών
δράσεων σε άτομα ή ευρύτερα πλαίσια.