Θεωρία και Τεχνικές της συστημικής συμβουλευτικής

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι δομημένο και υλοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες προτάσεις της EFTA (TIC).
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που
ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να διευρύνουν
1.τον τρόπο αντίληψης και κατανόησης των ανθρωπίνων σχέσεων και
2.τις μεθόδους και τεχνικές εκτίμησης, αξιολόγησης και παρέμβασης σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται επιστήμονες από το χώρο της υγείας, της ψυχολογίας, της
κοινωνιολογίας, της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης, της διοίκησης, της απονομής δικαιοσύνης κλπ.
• Κατ’ εξαίρεση, δύναται να γίνουν δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω σχολών.
• Σπουδαστές που έχουν ήδη κάποιες ώρες φοίτησης στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο,
γίνονται δεκτοί μετά από προσωπική συνέντευξη.
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές αφενός την εις βάθος κατανόηση των
αρχών της Συστημικής Θεωρίας ως θεμελίου λίθου της συστημικής θεραπείας και αφετέρου την αναλυτική παρουσίαση
των τεχνικών συστημικής παρέμβασης σε ποικίλα πλαίσια (π.χ. άτομο, ζευγάρι, οικογένεια, ομάδα κλπ), όπως αυτές
προκύπτουν από τα διάφορα μοντέλα συστημικής θεραπείας. Παράλληλα, μέσα από την πρακτική άσκηση και εποπτεία, οι
σπουδαστές θα βοηθηθούν να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής και παρέμβασης στο χώρο της επαγγελματικής δράσης.
Κατανομή ωρών εκπαίδευσης:
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 έτη. Συνολικά η διαρκεια εκπαίδευσης ειναι 1360 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες
κατανέμονται ως εξής:

• 600 ώρες θεωρίας.
• 300 ώρες πρακτικής διδασκαλίας.
• 100 ώρες εποπτείας.
• 160 ώρες αυτο-διδασκαλίας (self – tutoring).
• 200 ώρες προσωπικής θεραπείας και ανάπτυξης.
Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Σε γενικές γραμμές οι 1360 ώρες διδασκαλίας θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Θεωρία:
Αρχές της Συστημικής.
Θεωρίας Θεωρία της επικοινωνίας.
Βασικοί ορισμοί Συστημικής Θεωρίας.
Η οικογένεια ως σύστημα.
Θεωρίες ανάπτυξης του κύκλου ζωής της οικογένειας.
Ψυχοπαθολογία ατόμου.
Ψυχοπαθολογία οικογένειας.
Θεωρίες προσωπικότητας.
Μοντέλα ψυχοθεραπείας.
Ιστορική αναδρομή στην Οικογενειακή Θεραπεία.
Μοντέλα Συστημικής Θεραπείας.
Τεχνικές Συστημικής Θεραπείας.
Τρόποι λήψης, καταγραφής και κωδικοποίησης πληροφοριών.
Η πρώτη συνέντευξη.
Ερευνητική Μεθοδολογία.
Ερευνητικές αποδείξεις για την Οικογενειακή Θεραπεία.
Θέματα ηθικής και δεοντολογίας.

• Πρακτική άσκηση και εποπτεία:
Πρόκειται για άσκηση που θα πραγματοποιηθεί:
1) Μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων ή ‘’ζωντανών’’ συνεδριών
2) Μέσω της συζήτησης και εποπτείας περιστατικών από το επαγγελματικό πλαίσιο των εκπαιδευομένων
3) Μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε βιωματικά παιχνίδια, ασκήσεις ρόλων καθώς και προσομοιώσεις
οικογενειακής θεραπείας
4) Μέσω της συμμετοχής των εκπαιδευομένων ως συνθεραπευτών σε ποικίλα θεραπευτικά πλαίσια (άτομο, ζεύγος,
οικογένεια κλπ

• Προσωπική ανάπτυξη
Πρόκειται σύμφωνα με τη European Family Therapy Association, για διεργασία απαραίτητη με στόχο να αποκτήσουν οι
εκπαιδευόμενοι ευελιξία και αυτοενημερότητα (self awareness) ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να
διαχειρίζονται την προσωπική τους εμπλοκή στη διαδικασία της θεραπείας. Η διεργασία της προσωπικής ανάπτυξης
είναι εφικτό να γίνει σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, σε χρόνο διαφορετικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της εκπαίδευσης.

• Γραπτές εργασίες:
Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν κάθε ακαδημαϊκό έτος μια γραπτή εργασία η οποία δύναται να είναι:
1) Μετάφραση επιστημονικού άρθρου στο πεδίο της συστημικής θεραπείας.
2) Παρουσίαση βιβλίου στο πεδίο της συστημικής θεραπείας.
3)Επισκόπηση ερευνών για θέμα σχετικό των ενδιαφερόντων του εκπαιδευομένου στο πεδίο της συστημικής θεραπείας.
Portfolio εκπαιδευομένου.
Τηρείται από τους εκπαιδευόμενους ήδη από την έναρξη των μαθημάτων και υποβοηθείται από τη συνεργασία με τους εκπαιδευτές.

Αξιολόγηση εκπαιδευτών.
Προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος αλλά και την κατά το δυνατόν αρτιότερη
εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκπαιδευτές αξιολογούν σε τριμηνιαία βάση την παρουσία των εκπαιδευομένων.

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων.
Ανά τρίμηνο οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία της αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτών όσο και την εκπαιδευτικής
διαδικασίας γενικότερα. Βασικός στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αυτορρύθμισης του συστήματος που
δημιουργούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα.

Προοπτική συνέχισης διετούς εκπαίδευσης.
Όσοι από τους εκπαιδευόμενους ολοκληρώσουν επιτυχώς μετά από εξετάσεις την παρακολούθηση των 2 ετών, δύναται να
προχωρήσουν σε 2 ακόμη έτη φοίτησης σε πρόγραμμα κλινικής άσκησης και εποπτείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές της EFTA, ώστε όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν πιστοποιητικό συστημικού θεραπευτή ή συμβούλου.

Οικονομικές υποχρεώσεις και εκπτώσεις.
• Για τους εκπαιδευόμενους εκτός Νομού Ηρακλείου θα υπάρξει έκπτωση 10%.
• Για τους εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν και άλλη εξειδικευμένη εκπαιδευτική δράση της εταιρείας θα υπάρξει
έκπτωση 20%.