Συστημική συμβουλευτική ζευγαριών

Στα πλαίσια της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής, θα αναλυθούν συνήθη ζητήματα της ζωής του ζευγαριού και παράλληλα
θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες τεχνικές από τη διεθνή βιβλιογραφία για τη διαχείρισή τους.

Το εξειδικευμένο αυτό ετήσιο πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ειδικούς επιστήμονες των ανθρωπίνων σχέσεων όσο και σε
όσους βιώνουν μια συντροφική σχέση και αναζητούν εναλλακτικούς δρόμους θεώρησης και δράσης.
Η οριοθέτηση του συστήματος ‘’ζευγάρι’’ και οι οικογένειες προέλευσης,οι μορφές συντροφικών σχέσεων, τα παιχνίδια
εξουσίας στη συντροφική σχέση,η σεξουαλική επικοινωνία του ζευγαριού, οι έννοιες ‘’αυτονομία και συντροφικότητα’’,
‘’τοξικά θέματα’’ στη σχέση του ζευγαριού κ.α. θα αποτελέσουν ορισμένα από τα θεματικά πεδία του προγράμματος.

Προκειμένου για την πληρέστερη κατανόηση και εμβάθυνση στα παρουσιαζόμενα θέματα, θα αναλύονται στους εκπαιδευόμενους
κλινικά περιστατικά θεραπείας ζεύγους.
Χρόνος υλοποίησης: Δέκα(10) 5ωρα μαθήματα το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα (Οκτώβριος -Ιούλιος)